WHITE SPIRIT attīrīts

WHITE SPIRIT attīrīts

Tirdzniecības marka: White spirit attīrīts

Materiāla nosaukums Vaitspirits. 

Pieejamie tilpumi: 0,5l,1l ,10l

Pielietojums: Paredzēts alkīdu un eļļas laku krāsu materiālu atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai un tīrīšanai pirms krāsošanas.

Datu Drošības Lapā.  • Modelis: WHITE SPIRIT attīrīts
  • Pieejamība: Pieejams

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, dzirksteles, atklāta liesma, karstas virsmas. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus, aizsargapģērbu, acu aizsargus, sejas aizsargus.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ : Izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt iepakojumu cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura, iepakojuma atzītā atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Sastāvs: ogļūdeņraži C9 – C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, < 2% aromātiskie.

Glabāšanas noteikumi un derīguma termiņš:

no -20 līdz +35 °С 5 gadi no izgatavošanas datuma