TOLUOLS

TOLUOLS

Tirdzniecības marka: Toluols. 

Materiāla nosaukums: Toluols naftas.  

Pieejamie tilpumi: 0,5l ,200l.

Pielietojums: Paredzēts laku krāsu materiālu, kas izgatavoti uz alkīdu, akrilātu un silicijorganisko sveķu bāzes, atšķaidīšanai. 

Datu Drošības Lapā.  • Modelis: TOLUOLS
  • Pieejamība: Pieejams

H225: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H361d: Ir aizdomas, ka var kaitēt nedzimušajam bērnam.

H304: Var izraisīt nāvi ja norīts vai  iekļūst elpceļos.

H373: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

H315: Kairina ādu.

H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

P102: Sargāt no bēŗniem.

P210 : Nelietot vietās, kur sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/ karstas virsmas . Nesmēķēt.

P271: Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās      

P280 : Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P301+P310:NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

P303 +P361 + P353 SASKARE AR ĀDU (VAI MATIEM): Noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā.

P304 + P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ : Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

P501:Atbrīvoties no satura/iepakojuma atzītā  atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Glabāšanas noteikumi un derīguma termiņš:

no -20 līdz +35 °С 5 gadi no izgatavošanas datuma