ŠĶĪDINĀTĀJS 646

ŠĶĪDINĀTĀJS 646

Preču zīme: Šķīdinātājs 646. 

Materiāla nosaukums: Šķīdinātājs. 

Pieejamie iepakojuma tilpumi: 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 200 l

Vielas paredzētā lietošana: laku un krāsu materiālu uz nitrocelulozes, nitrogliftāla, karbamīdformaldehīda, melamīnformaldehīda un citu sveķu bāzes atšķaidīšanai, kā arī instrumentu tīrīšanai pēc krāsošanas.

Datu Drošības Lapā.  • Modelis: ŠĶĪDINĀTĀJS 646
  • Pieejamība: Pieejams

Glabāt stingri noslēgtā ražotāja traukā temperatūrā, kas nepārsniedz +35 °С, bērniem nepieejamā vietā.

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu bojājumus. Var izraisīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Ja tiek norīts vai iekļūst elpceļos, var izraisīt nāvi. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Sargāt no karstuma / dzirkstelēm / atklātas uguns / karstām virsmām. Nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Izmantot aizsargcimdus / aizsargdrēbes / acu/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. IEKĻŪSTOT ACĪS: uzmanīgi skalot acis ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Saturu/iepakojumu iznīciniet atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Satur toluolu, n-butanolu, n-butilacetātu, etanolu, etilacetātu.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.