RŪSAS PĀRVEIDOTĀJS 1-TE

RŪSAS PĀRVEIDOTĀJS 1-TE

Tirdzniecības marka: Rūsas pārveidotājs P-1TE. 

Materiāla nosaukums: Rūsas pārveidotājs. 

Pieejamie tilpumi: 1l ,5l

Materiāla pielietojums: Paredzēts virsmas apstrādei pirms krāsošanas, ja rūsu tehniski nav iespējams notīrīt vai arī tas nav lietderīgi.

Datu Drošības Lapā.  • Modelis: RŪSAS PĀRVEIDOTĀJS 1-TE
  • Pieejamība: Pieejams

H315: Kairina ādu.

H319: izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336: Var izrasīt miegainību vai reiboņus.

H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

P102: Sargāt no bērniem.

P280: Izmantot aizsargcimdus aizsargdrēbes / acu aizsargus/sejas aizsargus. 

P305+ P351+ P338: SASKARE AR ACĪM : Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.

P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Darba rīki:

Ota, rullītis.

Patēriņš vienam slānim:

1l/ 6-10 m²

Izturēšanas laiks pēc apstrādes

24 stundas

Šķīdinātājs instrumentu tīrīšanai

Ūdens

Glabāšanas noteikumi un derīguma termiņš:

No +0 līdz +35 °С cieši noslēgtā ražotāja tarā 24 mēneši no izgatavošanas datuma

Apstrādājamajai  virsmai jābūt tīrai bez eļļas un smērvielu plankumiem ar vienlaidus rūsas slāni, kas labi turas uz virsmas.Pieļaujamais rūsas slāņa biezums ir līdz 100 mikroniem. 24 stundas pēc apstrādes virsmu gruntē ar gruntskrāsu Metalak rapid. Ja uz virsmas izveidojies irdens reakcijas produktu slānis, to pirms gruntēšanas noņem ar metāla stiepļu suku.

Rūsas pārveidotājs neder tādu virsmu apstrādei , kas klātas ar korozijas produktiem, kuri veidojas augstas temperatūras ietekmē (plāva, apdedži) piemēram metinot