NITROLAKA

NITROLAKA

Tirdzniecības marka: NITRO LAKA. 

Materiāla nosaukums: nitroalkīda laka. 

Pieejamie tilpumi: 1,0L; 2,7L; 18,0L

Iespējamie gatavie toņi: bezkrāsains

Spīdums: spīdīga, pusmatēta un matēta

Materiāla raksturojums: veido cietu, gaišu un noturīgu pārklājumu

Materiāla pielietojums: paredzēta iekštelpās izmantojamu mēbeļu un citu koka virsmu apdarei.

Datu Drošības Lapā.  • Modelis: NITROLAKA
  • Pieejamība: Pieejams

Virsmas sagatavošana lakošanai

Virsmai jābūt sausai, tīrai un attaukotai. Iepriekš lakotas virsmas vispirms attīrīt no vecās atlupušās lakas ar smilšpapīru vai izmantojot krāsas noņemšanas līdzekli LARAFĒNS Ultra. Neatslāņojušos virsmu noslīpēt ar smilšpapīru līdz matētai. Pēc tam rūpīgi nosūkt ar putekļsūcēju.

Virsmas gruntēšana

Nelakotu koka virsmu nogruntēt ar lakas un šķidinātāja maisījumu attiecībā 10:1,5 . Uzklāt 1 kārtu, ļaut tai nožūt, pēc tam viegli noslīpēt ar smalku smilšpapīru( raupjums 180 - 240) un rūpīgi notīrīt ar putekļu sūcēju.

Uzklāšana

Pirms lietošanas un atsakot darbu pēc pārtraukuma laku samaisīt. Lietot tikai istabas temperatūras laku. Virsmas temperatūrai jābūt robežās no+10C līdz +25C. Uzklāšanas laikā izvairīties no caurvēja un tiešas saules staru iedarbības. Uzklāt 2 kārtas, ar laika intervālu katras kārtas žūšanai ne mazāk par 40 min. Pirms nākošās kārtas uzklāšanas lakoto virsmu nepieciešams nedaudz noslīpēt ar šmilšpapīru( raupjums 200 - 240)

H225 – Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H302+H312+H332Kaitīgs, ja norīts, nokļūst uz ādas vai ieelpots.

H315 – Kairina ādu.

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336 – Var izraisīt miegainību un reiboņus.

EUH066 – Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības noteikumi:

P102 – sargāt no bērniem

P210 – Nelietot vietās kur satopams karstums/dzirksteles/ atklāta uguns/karstas virsmas.Nesmēķet

P280 – izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aisargus/sejas aizsargus.

P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

P305+P351+P338 – SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes, izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P501 – atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/ starptautiskiem noteikumiem

Satur n-butanolu, etilacetātu, etanolu, ksilolu, nitrocelulozi(N<12,5%)

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzets.&

Saistviela

nitroalkīds

Darba rīki

ota, smidzinātājs

Nožūšanas laiks

nelīp pēc 15 min

slīpēt pēc 40 min

Patēriņš 1 slānim

1L/ 8 - 10m2

Materiāla atšķaidīšana

646; 647;648

Instrumentu tīrīšana

646

Pārklājuma noturība pret mazgāšanas līdzekļiem

iztur sadzīves mazgāšanas līdzekļus

LOS apjoms

750

Glabāšanas noteikumi un derīguma termiņš

cieši noslēgtā ražotāja tarā no 0C lidz +30C, no izgatavošanas datuma 2 gadus.