LARAFĒNS ULTRA

LARAFĒNS ULTRA

Tirdzniecības marka: LARAFĒNS ULTRA

Materiāla nosaukums: Krāsas noņēmējs. 

Pieejamie tilpumi: 0,50L

Materiāla raksturojums: Ūdens bāzes, ilgstošas iedarbības līdzeklis krāsu un laku noņemšanai.

Materiāla pielietojums: Paredzēts laku un krāsu pārklajumu noņemšanai no metāla un koka virsmām. Izmantojams telpās un ārpus telpām.

Datu Drošības Lapā.  • Modelis: LARAFĒNS ULTRA
  • Pieejamība: Pieejams

H302 – Kaitīgs ja norij

H312 – Kaitīgs ja nonāk saskarē ar ādu

H314 – izraisa smagus adas apdegumus un acu bojājumus

H332 – kaitīgs ieelpojot

H335 – var izraisīt elpceļu kairinājumu. Satur benzilspirtu un 2-dimetilaminoetanolu

P102 – sargāt no bērniem

P280 – izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aisargus/sejas aizsargus.

P308+P313 – ja nokļūst saskarē vai saistīts: lūdziet mediķu palīdzību

P405 – glabāt slēgtā veidā

P501 – atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/ starptautiskiem noteikumiem

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Darba rīki

ota, špakteļlāpstiņa

Nožūšanas laiks

24 stundas

Patēriņš 1 slānim

1L / 1-2 m2

Materiāla atšķaidīšana

neatšķaida

Instrumentu tīrīšana

ūdens

Pārklājuma noturība pret mazgāšanas līdzekļiem

nenosakās

Glabāšanas noteikumi un derīguma termiņš

cieši noslēgtā ražotāja tarā no +5C lidz +30C, no izgatavošanas datuma 2 gadus.

Sagatavošana lietošanai

virsmai jabūt sausai un attaukotai

Uzklāšana

uzklāj apstrādājamajai 0,5 – 1,0mm biezā kārtā un pēc 3 – 24 stundām kad pārklājums atmiekšķējies un atslāņojies, to noņem no virsmas ar špakteļlāpstiņu. Ja nepieciešams apstrādi ar krāsas noņēmēju atkārto.

Virsmu kurai noņemta krāsa, mazgā ar ūdeni vai tīra ar šķīdinātaju 646 vai acetonu un nožāvē.