DORAKRILS DR-40

DORAKRILS DR-40

Preču zīme: DORAKRIL DR-40

Materiāla nosaukums: Krāsa ceļu iezīmēšanai. 

Pieejamie tilpumi: 2,7 l, 18,0 l.

Iespējamās krāsas: balta, dzeltena, melna.

Spīdums: matēta.

Materiāla paredzētā izmantošana: paredzēts asfalta un asfaltbetona ceļu pārklājumu iezīmēšanai.

Izmantošanas joma: transportlīdzekļu stāvvietu līnijas, apmales utt.

Datu Drošības Lapā.  • Modelis: DORAKRILS DR-40
  • Pieejamība: Pieejams

Uzliesmojošs šķidrums un izgarojumi. Kairina ādu. Ja tiek norīts vai iekļūst elpceļos, var izraisīt nāvi. Ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā var kaitēt orgāniem. Iespējams, var kaitēt nedzimušam bērnam. Var izraisīt miegainību vai reiboni. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu.

Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Netuviniet siltuma avotiem / dzirkstelēm / atklātai liesmai / karstām virsmām. Nesmēķējiet. Sargieties no izgarojumu ieelpošanas. Lietojiet aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu/sejas aizsarglīdzekļus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties jāsazinās ar TOKSIKOLOĢIJAS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Neizraisiet vemšanu.  Saturu / iepakojumu utilizējiet šim nolūkam speciāli paredzētā vietā atbilstoši vietējiem noteikumiem. 

Satur toluolu, ksilolu, n-butilacetātu.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Saistviela:

akrila kopolimērs

Uzklāšanas veidi:

ota, špakteļlāpstiņa.

Patēriņš vienai kārtai:

1 l uz 1,5–2 m2 / 500–700 ml uz 1 m2

Žūšanas laiks 20 °С temperatūrā:

40 min.

Šķīdinātājs atšķaidīšanai:

šķīdinātājs 646

Šķīdinātājs instrumentu mazgāšanai:

šķīdinātājs 646

Pārklājuma noturīgums pret mazgāšanas līdzekļiem:

pret sadzīves mazgāšanas līdzekļiem

Negaistošu vielu saturs:

72–76 % atkarībā no krāsas toņa

Gaistošu organisko savienojumu saturs (GOS)

Ne vairāk kā 450 g/l

Glabāšanas noteikumi un derīguma termiņš:

temperatūrā no +5 līdz +35 °С cieši noslēgtā traukā līdz 18 mēnešiem kopš ražošanas datuma

SAGATAVOŠANĀS KRĀSOŠANAI

Virsmai jābūt sausai un notīrītai no netīrumiem un smērvielām.  

VIRSMAS GRUNTĒŠANA

Nav nepieciešama

UZKLĀŠANA

Krāsa pirms lietošanas ir jāsamaisa un, ja nepieciešams, ar šķīdinātāju jāatšķaida līdz darba konsistencei. Krāsa jāuzklāj vienā kārtā ar otu vai lāpstiņu.

Darba instrumenti jānotīra ar šķīdinātāju.