Alkīdu EMALJA

Alkīdu EMALJA

Koka un metāla durvju, logu, palodžu un citu būvkonstrukciju krāsošana. Var lietot žogu un dārza mēbeļu krāsošanai.

Pieejamie iepakojuma tilpumi

0,45 l, 0,9 l, 2,5 l*, 2,7 l, 9 l

* - baltai krāsai.

Iespējamās krāsas:

Balta, krēmkrāsa, dzeltena, tumšdzeltena, ziloņkaula, laša, gaišpelēka,

pelēka, salātzaļa, zaļa, tumšzaļa, oranža, sarkana, ķiršsarkana,

gaišzila, zila, brūna, tumšbrūna, melna.

Iespējama tonēšana, katalogi RAL, Monicolor, NCS u. c. 

Spīdums:

spīdīga, pusmatēta**

** - tikai ar baltu vai bezkrāsainu bāzi.

Vielas paredzētā lietošana: 

Koka un metāla durvju, logu, palodžu un

citu būvkonstrukciju krāsošana. Var lietot žogu un dārza mēbeļu krāsošanai.

Izmantošanas joma:

Koka un metāla virsmu krāsošana telpās un to ārpusē. Telpās alkīdu emalju var lietot arī akmens un apmetuma krāsošanai.

Datu Drošības Lapā.  • Modelis: Alkīdu EMALJA
  • Pieejamība: Pieejams

SAGATAVOŠANA KRĀSOŠANAI

Virsmai jābūt sausai un attīrītai no taukvielām, netīrumiem un rūsas. No iepriekš krāsotām virsmām vispirms notīriet veco atlobījušos pārklājumu, izmantojot smilšpapīru vai krāsas noņemšanas līdzekli LARAFĒNS ULTRA. Ja iespējams, spīdīgas virsmas jāslīpē, līdz tās kļūst matētas. Nelīdzenumi jāaizšpaktelē.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA

Metāliskās virsmas jāgruntē ar grunti LARAGRUNTS, GF-0119, LARAPRIM (iekšdarbiem) vai GF-0119, LARAPRIM, METALAK RAPID, LARAPRIM EP (āra darbiem), koka virsmas ar bezkrāsaino TEKSTUREKS, sauss apmetums — ar sastāvu DISP Base Tiefgrunts

UZKLĀŠANA

Emalja pirms lietošanas ir jāsamaisa un, ja nepieciešams, ar šķīdinātāju jāatšķaida līdz darba konsistencei. Uzklājiet 1–2 kārtas, katru no tām nožāvējot ne mazāk kā 24 stundas. Darba instrumenti jātīra ar šķīdinātāju.

Saistviela:

alkīda sveķi

Uzklāšanas veidi:

ota, rullītis, smidzinātājs

Patēriņš vienai kārtai:

1 l uz 10–12 m2 / 85–100 ml uz 1 m2

Žūšanas laiks 20 °С temperatūrā

24 stundas

Šķīdinātājs atšķaidīšanai:

lakbenzīns (vaitspirts)

Šķīdinātājs instrumentu mazgāšanai:

lakbenzīns (vaitspirts)

Pārklājuma noturīgums pret mazgāšanas līdzekļiem

lielisks noturīgums pret mājsaimniecības mazgāšanas līdzekļiem

Negaistošu vielu saturs:

55–85 % atkarībā no krāsas

GOS saturs

ne vairāk kā 300 g/l

Glabāšanas apstākļi:

temperatūrā no +5 līdz +35 °С cieši noslēgtā traukā līdz 36 mēnešiem kopš ražošanas datuma

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

P102 Sargāt no bērniem.

P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

Р312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

Р403+Р235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes šim nolūkam speciāli paredzētā vietā atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Satur lakbenzīnu (vaitspirtu), metiletilketoksīmu un kobalta 2-etilheksanoātu. Var izraisīt 

alerģisku reakciju.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.