ŠĶĪDINĀTĀJS 650

ŠĶĪDINĀTĀJS 650

Preču zīme: Šķīdinātājs 650

Materiāla nosaukums:  Šķīdinātājs 650

Pieejamie iepakojuma tilpumi: 0,5 l, 1 l.

Vielas paredzētā lietošana: epoksīdu un nitrocelulozes, karbamīdformaldehīdu, melamīnformaldehīdu, alkīdu laku un krāsošanas materiālu atšķaidīšanai, kā arī instrumentu tīrīšanai pēc krāsošanas darbu beigām. Iztvaiko lēnāk nekā šķīdinātājs 648.

Paredzēts nitroemalju un nitrolaku atšķaidīšanai. Var atšķaidīt arī alkīdu materiālus, kā arī izmantot instrumentu tīrīšanai pēc krāsošanas darbu beigām.

Datu Drošības Lapā.  • Modelis: ŠĶĪDINĀTĀJS 650
  • Pieejamība: Pieejams

Glabāšana: glabāt stingri noslēgtā ražotāja traukā temperatūrā, kas nepārsniedz +35 °С.

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs, ja norij, ja nonāk ar ādu un ieelpojot. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma / dzirkstelēm / atklātas uguns / karstām virsmām. Nesmēķējiet. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Izmantojiet aizsargcimdus / aizsargdrēbes / acu/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. IEKĻŪSTOT ACĪS: uzmanīgi skalot acis ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un tas ir viegli izdarāms. Turpiniet skalot. Satur n-butanolu, n-butilacetātu, ksilolu, 1-metoksi-2-propanolu.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.